Konvergenskriterierne eller også Maastricht-kriterierne efter Maastrichttraktaten forudsætter at EU medlemslande, der indgår i den økonomisk-monetære unions (ØMU’ens) tredje fase fører en fælles politik med hensyn til prisstabilitet, offentlige finanser og den lange rente. I EU-traktaten er konvergenskriterierne defineret således (citat):

  • Forbrugerprisstigningen må ikke overstige stigningen i forbrugerpriserne i de højst tre EU-lande med den laveste inflation med mere end 1,5 pct.point. Hvis et af de 3 lande imidlertid har meget afvigende inflation, vil beregningen kunne foretages på færre end 3 lande.
  • Den lange rente må ikke overstige den lange rente i de højst tre lande med den laveste inflation med mere end 2 procentpoint.
  • Det offentlige budgetunderskud må ikke overstige 3 pct. af BNP, medmindre budgetunderskuddet i pct. af BNP er faldet væsentligt og vedvarende og har nået et niveau, som ligger tæt på 3 pct., eller overskridelsen kun er exceptionel og midlertidig, og underskuddet ligger tæt på 3 pct.
  • Den offentlige bruttogæld må ikke overstige 60 pct. af BNP. Maastricht-traktaten åbner mulighed for at gældskriteriet kan opfyldes, hvis gælden mindskes tilstrækkeligt og nærmer sig 60 pct. af BNP med en tilfredsstillende hastighed.

Edingburgaftalen og finanspagten

Dette knæsattes med Edinburgh-aftalen. Efterfølgende kommer finanspagten, der siger, at EU’s medlemsstater, der har underskrevet denne traktat, skal rapportere deres offentlige gæld, offentlige budgetter og forskellige planer til Europa kommissionen og Rådet. Alle større økonomiske reformer, der planlægges gennemført, sendes opad til EU institutioner med henblik på godkendelse.

På samme tid accepteres princippet om balancerede offentlige budgetter eller princippet om overskudsbudgettering uanset, hvordan konjunkturerne udvikler sig. Det bliver derfor vanskeligere at føre en selvstændig dansk finanspolitik! Balancerede budgetter og overskudsbudgettering vil forstærke den økonomiske krise, og øge arbejdsløsheden i EU yderligere.

Danmark ikke med?

Et spørgsmål til debat er om Danmark kan skrive under på og deltage i finanspagten uden forbehold? Konvergenskravene er en adgangsbillet til at kunne deltage i Euroen, hvilket den danske befolkning har stemt nej til to gange. Så man kan ikke godkende konvergenskravene uden en ny folkeafstemning

Reglen om det balancerede offentlige budget underlægges EF domstolen og den europæiske union i overensstemmelse med artikel 273 i unionstraktaten. Hvor der tidligere i overensstemmelse med vælgerbefolkningens ønske har været tale om, at man fra centralt hold kun kan komme med henstillinger, hedder det sig nu, at et medlemsland, der overtræder 3 % reglen eller 60 % reglen, kan pålignes bøde.

Kilde: Bank Trygt.dk